MISJA I KIERUNEK

Naszą misją jest całkowity rozdział szkolnictwa od państwa w Polsce. Co rozumiemy poprzez “rozdział szkolnictwa od państwa”? Chodzi o całkowitą deregulację, czyli likwidację wszelkich regulacji odgórnych, które regulują szkolnictwo. Natomiast poprzez “szkolnictwo” rozumiemy zbiór wszystkich placówek oświatowych, według definicji UOSO art. 2. Wobec tego naszym polem działań są m.in. przedszkola, szkoły czy ośrodki wychowawcze. Przy tym rozumieniu szkolnictwa, nie zajmujemy się szkolnictwem wyższym – nie jest ono naszym punktem zainteresowania.

IDEA

Na podstawie naszej misji i kierunku działań sformułowaliśmy ideę, która sprowadza naszą misję do trzech postulatów. Ta idea to edukacja PAN: prywatna, autonomiczna oraz nieobowiązkowa. Pierwszym postulatem jest pełna prywatyzacja szkolnictwa, czyli zaprzestanie finansowania szkolnictwa odgórnie. Chcemy bowiem, aby szkoły finansowały, podmioty prywatne oraz oddolne. Drugim postulatem jest autonomizacja szkolnictwa, czyli właściwie pełne zniesienie podstawy programowej oraz innych regulacji państwowych. Dążymy do stanu, gdy to szkoły – jako indywidualne podmioty – będą decydowały same o sobie, tj. o programie, ubiorze, sposobie nauczania itd. Ostatnim zaś postulatem jest zniesienie przymusu szkolnego. Oddajmy rodzicom oraz uczniom wybór, w jaki sposób kształtują swoją przyszłość.

DLACZEGO?

Właściwą odpowiedzią na pytanie “dlaczego to robimy?”, byłoby, że każdy u nas robi to z innego powodu. Każdy ma inne motywacje do tego, aby dążyć do naszej misji, natomiast łączy nas jeden ogólny powód naszych działań. Chcemy bowiem rozwiązać wszystkie problemy szkolnictwa polskiego! Jakie to są problemy? Oto one:

 1. Niezindywidualizowane lekcje
 2. Przepełnione klasy
 3. Niski poziom nauczania
 4. Marnotrawstwo pieniędzy podatników
 5. Strata czasu większości uczniów
 6. Brak motywacji u uczniów
 7. Patologie w szkołach
 8. Oszukiwanie i ściąganie na egzaminach
 9. Problemy psychiczne u młodzieży
 10. Niezadowolenie z życia u uczniów
 11. Niesprawiedliwe (nierynkowe) wynagrodzenia pracowników oświaty
 12. Nieefektywna i niedopasowana do ucznia nauka
 13. Ciągły stres i zmęczenie u uczniów

Oficjalny manifest inicjatywy SUSSEN - Strajk Uczniowski Sprzeciwiający się Systemowi Edukacji Narodowej